Friday, June 5, 2020

GIỚI THIỆU SÁCH HAY & HIẾM

1. XÂY DỰNG HẠNH PHÚC - của Laura Archera Huxley
Đây là sách tương đối cũ (bản quyền 1963) được tác giả Nguyễn Hiến Lê dịch. Nội dung sách rất phong phú, có nhiều điều làm chúng ta suy nghĩ và học hỏi.
https://nhatbook.com/wp-content/uploads/2018/12/nhatbook-xay-dung-hanh-phuc-Nguyen-Hien-Le-1995.pdf

hoặc qua link này:
https://nhatbook.com/2018/12/10/xay-dung-hanh-phuc-nguyen-hien-le-1995/

2. NGƯỜI TRUNG HOA XẤU XÍ - của Bá Dương
Đây là một quyển sách bị coi là một trong những quyển sách nhạy cảm vì tình hình chính trị với người Trung Hoa chỉ vì cái tên sách. Đọc nội dung, sách này có một nội dung rất hay. Chúng ta có thể thay "NGƯỜI TRUNG HOA" bằng một dân tộc nào mà chúng ta biết, hoặc bằng "TÊN CỦA MÌNH."
Xin tải sách ở link dưới đây:
https://sachvui.com/ebook/nguoi-trung-quoc-xau-xi.50.html

No comments:

Post a Comment