Friday, March 2, 2018

BẢY LỜI NÓI SAU CÙNG CỦA CHÚA GIÊ-SU TRÊN THẬP TỰ GIÁ

Related image1.      Lạy Cha, xin tha thứ cho họ, vì họ không biết mình đang làm gì!” (Lu-ca 23:34)
2.      Thật Ta bảo cho con biết, hôm nay con sẽ ở với Ta trong Ba-ra-đi.” (Lu-ca 23:43)
3.       !” (Giăng 19:26-27)
4.      Ê-li, Ê-li, la-ma-sa-bách-tha-ni,” nghĩa là: “Đức Chúa Trời tôi ôi! Đức Chúa Trời tôi! Sao Ngài lìa bỏ tôi?” (Ma-thi-ơ 27:47; Mác 15:34)
5.      Ta khát.” (Giăng 19:28)
6.      Xong rồi.” (Giăng 19:30)

7.      Lạy Cha, Con xin giao thác linh hồn con trong tay Cha!” (Lu-ca 23:46)

No comments:

Post a Comment