Friday, March 2, 2018

CHÚNG TA ĐANG NÓI ĐIỀU GÌ?

"Great people talk about ideas. Average people talk about things. Small people talk about other people." - Unknown

Tạm dịch: "Người vĩ đại bàn tán về những sáng kiến. Người bình thường bàn tán về những điều/vật của đời thường. Người nhỏ mọn bàn tán về những người khác."

Vậy, chúng ta đang nói hay bàn tán về điều gì?

No comments:

Post a Comment