Friday, March 2, 2018

10 NGUYÊN TẮC TỐT CHO CÔNG TÁC PHỤC VỤ

(Trích dịch từ 10 Power Principles for Christian Service 
Image result for 10 power principles for christian servicecủa Warren W. & David W. Wiersbe)

1. Nền tảng của Mục vụ là đức tính tốt
2. Bản chất của Mục vụ là phục vụ
3. Động lực của Mục vụ là tình yêu thương
4. Thước đo của Mục vụ là sự hy sinh
5. Thẩm quyền của Mục vụ là sự thuận phục
6. Mục đích của Mục vụ là vinh quang của Đức Chúa Trời
7. Công cụ của Mục vụ là Lời Chúa và sự cầu nguyện
8. Đặc ân của Mục vụ là tăng trưởng
9. Sức mạnh của Mục vụ là Chúa Thánh Linh

10. Khuôn mẫu của Mục vụ là Đức Chúa Giê-su  

No comments:

Post a Comment