Friday, March 2, 2018

8 DẤU HIỆU CỦA MỘT TÍN NHÂN TĂNG TRƯỞNG TÂM LINH

(Phỏng dịch từ “8 Signs You’re “Growing Up” Spiritually” 
từ http://treymorgan.net/8-signs-youre-growing-up-spiritually/)

1. Một tín nhân tăng trưởng có một sự khao khát Chúa trong lòng và trong đời sống.
2. Một tín nhân tăng trưởng có một sự ham thích để biết dược Lời Chúa nhiều hơn.  
3. Một tín nhân tăng trưởng có một sự nhạy bén mãnh liệt về tội lỗi trong đời sống. (II Cor. 7:10-14)
4. Một tín nhân tăng trưởng có sự giảm dần trong sự ham muốn ở thế gian. (Rô-ma 12:1-2)
5. Một tín nhân tăng trưởng tiếp tục mở rộng môi trường yêu thương. (Yêu thương những gì người xung quanh khác với mình.)
6. Một tín nhân tăng trưởng cảm thấy dễ dàng tha thứ người khác.
7. Một tín nhân tăng trưởng có một sự quan tâm đến điều kiện thuộc linh của người khác.
8. Một tín nhân tăng trưởng muốn tiếp tục tăng trưởng mỗi ngày.

No comments:

Post a Comment