Friday, March 2, 2018

10 CHUẨN MỰC CỦA HỘI THÁNH VỮNG MẠNH

(Trích từ “What Is The Healthy Church?” của Mark Dever)

Image result for what is healthy church1. Lập Trên Nền Đá (Chúa Giê-su): Hội Thánh
2. Nghe Lời Đức Chúa Trời: Giảng Giải Kinh
3. Biết Lẽ Thật Về Đức Chúa Trời: Thần Học Kinh Thánh
4. Hiểu Tin Lành Của Đức Chúa Trời: Tin Lành Cứu Rỗi
5. Sự Thay Đổi Thật: Sự Biến Cải
6. Đến Với Người Chưa Được Cứu: Truyền Giáo
7. Kết Ước Với Nhau: Tư Cách Thành Viên Hội Thánh
8. Gìn Giữ Lẫn Nhau: Kỷ Luật Hội Thánh
9. Gây Dựng Lẫn Nhau: Môn Đồ Hóa Trong Hội Thánh
10. Hướng Dẫn Lẫn Nhau: Lãnh Đạo Hội Thánh

No comments:

Post a Comment