Monday, November 4, 2019

10 CÁCH ĐỂ ỦNG HỘ HỘI THÁNH MÌNH

1. Đi nhóm thờ phượng thường xuyên.
2. Dâng hiến rời rộng.
3. Yêu thương trọn lòng.
4. Đưa người đến thường xuyên.
5. Tình nguyện một cách vui vẻ.
6. Chia sẻ Chúa Giê-su một cách sẵn lòng.
7. Thông công theo mục đích.
8. Hiện diện đầy hăng hái.
9. Cầu nguyện một cách sốt sắng.
10. Khích lệ một cách trung tín.

(Sưu tầm trên FB)

No comments:

Post a Comment