Tuesday, April 9, 2019

5 MỤC TIÊU CĂN BẢN CỦA CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ HIỆU QUẢ CAO

(Five Fundamental Goals of Highly Effective Leaders - Jeff Wolf)

1. Đem người lại với nhau để làm việc như một đội ngũ. (Bring people together to work as a team.)
2. Khuyến khích người khác thực hiện công tác. (Motivate people to perform.)
3. Chịu trách nhiệm cho những thành quả. (Take responsibility for bottom-line results.)
4. Làm những quyết định khó. (Make dificult decisions.)
5. Tạo sinh lực tích cực. (Create positive energy.)

No comments:

Post a Comment