Saturday, March 10, 2018

KẾ HOẠCH CỦA CHÚA CHO SỰ TĂNG TRƯỞNG

Dựa theo Lu-ca 2:42-47
(Trích dịch từ “Lists to Live by” của Alice Gray, Steve Stephens)

1. Tận hiến đời sống mình cho chân lý
2. Để hết tấm lòng mình vào sự thờ phượng
3. Thường xuyên dự phần thông công
4. Thực hành cầu nguyện luôn luôn
5. Lấy làm vui vẻ về những gì Chúa có thể làm
6. Chia sẻ những gì mình có với người khác
7. Ban cho những người có nhu cầu
8. Thường xuyên gặp mặt anh em trong đức tin
9. Phát triển sự tiếp khách và mời anh em đến nhà mình
10. Bày tỏ sự vui vẻ và thái độ tích cực
11. Ngợi khen Chúa trong mọi sự

No comments:

Post a Comment